top of page
image001.png

כל מה שרציתם לדעת על... ביטוח אובדן כושר עבודה.

למה צריך ביטוח אובדן כושר עבודה? מה מכסה הפוליסה? למי זה מומלץ? על כך ועוד בחמש שאלות ותשובות קצרות על ביטוח אובדן כושר עבודה.

Image by Avi Richards
 מערכת      30.12.20

1. למה צריך ביטוח אובדן כושר עבודה?


מחלה או תאונה עשויים לפגוע ביכולתנו לעבוד ולפרנס את משפחתנו. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח הכנסה חודשית, כתחליף למשכורת, במקרה של אובדן כושר העבודה כתוצאה ממחלה או תאונה ובכך מספק לעובד ולמשפחתו הגנה ממצבים בהם יאלצו לשאת בנטל כלכלי תקופה של חודשים ואף שנים ללא משכורתו של אחד מהמפרנסים ולהסתכן בקריסה כלכלית.

 

2. מה מכסה פוליסת אובדן כושר עבודה?


ביטוח אובדן כושר עבודה כולל החל מסוף שנת 2017, רובד בסיסי אחיד בין כל חברות הביטוח הכולל פיצוי של עד 75% משכר הברוטו הכולל של העובד. באופן זה, במקרה של אובדן כושר עבודה לאחר תקופת המתנה, יקבל המבוטח על פי תנאי הפוליסה עד 75% מהכנסתו, כל עוד אינו מסוגל לעבוד ועד תום תקופת הביטוח. במשך תקופה זו פוטרת חברת הביטוח את המבוטח מתשלום הפרמיה של הפוליסה. כך, באותה תקופה מקבל המבוטח פיצוי חודשי וזכויותיו ממשיכות להצטבר כאילו המשיך לעבוד. בנוסף לכיסוי הבסיסי, ניתן לבצע מספר הרחבות בפוליסה; הגדרת עיסוק ספציפי התואם את השכלתו ועיסוקו של המבטח, קיצור תקופת ההמתנה לחודש או חודשיים, הגדלת תגמולי הביטוח בזמן התביעה (1-2% בכל שנה), הגדלת תקרת חיתום (20% או 25%), הארכת תקופת הפיצוי למדד (36, 48 או 60 תשלומי פיצוי), ביטול קיזוז תגמולים מגורם ממשלתי, ופרנצ'יזה, המעניקה תשלום עבור 3 חודשי ההמתנה החל מהחודש הרביעי.

 

3. מהם הגורמים המשפיעים על עלות פוליסת אובדן כושר עבודה?


בעת רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה נדרש המועמד לביטוח למלא שאלון רפואי אשר על פיו יקבעו תנאי הכניסה לביטוח ועלותו. עלות הפוליסה, הפרמיה החודשית אותה נשלם, נגזרת מסכום הפיצוי שנרכש, עיסוקו ומקצועו של המבוטח, גיל המבוטח, מצב בריאות המבוטח, מינו של המבוטח, והאם הוא מעשן או אינו מעשהיות ויכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תערפי הפוליסות של חברות הביטוח השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה עבורנו השוואה ממצה ומותאמת אישית בין הפוליסות של חברות הביטוח המובילות. ן. היות ויכולים להתגלות הבדלים משמעותיים בין תערפי הפוליסות של חברות הביטוח השונות, חשוב לרכוש את הפוליסה רק לאחר שבוצעה עבורנו השוואה ממצה ומותאמת אישית בין הפוליסות של חברות הביטוח המובילות.

 

 

4. מה חשוב לבדוק בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה?


כאשר בוחנים פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה חשוב לבדוק את הסעיפים הבאים. כפל ביטוחי; יש לברר אם קיים עבורנו כיסוי דומה בפוליסת ביטוח המנהלים או בפוליסת פרט, על מנת למנוע כפילות ביטוחית מיותרת. מקורות הכנסה; במקרה ולמבוטח ישנם מספר מקורות הכנסה, יש לוודא שכל מקורות ההכנסה מכוסים בכיסוי עבור אובדן כושר עבודה. הגדרת המקרה הביטוחי; קובע מתי יוגדר מבוטח כשרוי במצב של אובדן כושר עבודה על ידי חברת הביטוח והינו אחיד בין כל החברות - כך שלא קיימים הבדלים בנושא זה. הרחבות; חשוב להתאים את ההרחבות הנרכשות בפוליסה למאפייני המבוטח, עיסוקו וצרכיו הכלכליים העתידיים. סכום הביטוח הנרכש; צריך להיות מותאם לצרכים הכלכליים של משק הבית בראייה צופה פני עתיד.

 

5. למי מומלץ לרכוש פוליסה לכיסוי אובדן כושר עבודה?


עבור אדם עצמאי, אשר אינו נהנה מהפרשות בסיסיות עבור ימי מחלה וחופשה ואשר מקרה של אובדן כושר עבודה פוגע, בנוסף לכשירותו הישירה לעבוד, גם בתפקודו המהותי של העסק אותו הוא מפעיל, רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה היא הכרחית. עבור אדם שכיר, בהנחה שלא קיים עבורו כיסוי דומה באפיק חיסכון או ביטוח אחר, מדובר בכיסוי חשוב ליציבות הכלכלית של משק הבית - בייחוד עבור מקרים בהם אובדן כושר העבודה יימך תקופה של מספר חודשים ואף מספר שנים.

 

 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ פיננסי מכל סוג שהוא ומומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני ו/או פיננסי מוסמך עם רישיון.

bottom of page