top of page

כל מה שרציתם לדעת על... כפל ביטוחים

מדריך כפל

בחמש שאלות ותשובות קצרות

מהו כפל ביטוח?

כפל ביטוח מוגדר כמקרה בו מבוטח מחזיק במספר כיסויים דומים או זהים, אשר נועדו לכסות את אותו מקרה ביטוחי. 

מהו היקף תופעת כפל הביטוח בישראל?

לפי נתוני רשות שוק ההון במשרד האוצר כ-41% מאזרחי ישראל מחזיקים בביטוחים כפולים ומשלמים עבורם 3.6 מיליארד ₪ בשנה. מדובר על 1.8 מיליון פוליסות כפולות המתפלגות באופן הבא; ביטוחי חיים (28%), ביטוח תאונות אישיות (22%), ניתוחים מהשקל הראשון (14%), תרופות (13%), סיעוד (10%), ייעוץ ובדיקות (8%) ומחלות קשות (5%).

01

02

 

 

האם כפל ביטוחי הוא בהכרח שלילי?

על מנת לענות על שאלה זאת, חשוב להבחין בין ביטוחים המציעים תקבול מסוג פיצוי לבין ביטוחים המציעים תקבול מסוג שיפוי. במוצרי פיצוי, תשלם חברת הביטוח בקרות האירוע הביטוחי למבוטח סכום כפי שנקבע מראש בפוליסה, ללא קשר להוצאות שהוציא המבוטח בפועל. במוצרי שיפוי, הסכום שתשלם חברת הביטוח למבוטח בקרות האירוע הביטוחי יהיה לכל היותר בגובה הנזק שאירע ולא יעלה על סכום הביטוח. מכאן שבמוצרי פיצוי, כגון ביטוחי חיים, מחלות קשות ותאונות אישיות, מבוטח יכול לרכוש מספר פוליסות מחברות ביטוח שונות ולקבל מכל חברה את מלוא הפיצוי שרכש בעת קרות מקרה הביטוח. מאחר וכל חברת ביטוח מגבילה בתחומים רבים את תקרת הכיסוי, רכישה של מספר פוליסות מאפשרת למבוטח להגן על עצמו עם פיצוי מוגדל בקרות מקרה הביטוח. בפוליסות שיפוי, לעומת זאת, כגון הכיסוי עבור השתלות והכיסוי עבור התרופות בביטוח הבריאות, אכן מדובר על כפל ביטוח מיותר. מנגד, כיסוי התרופות, מוגבל בכל חברה לסכומים העשויים להיות נמוכים ולכן לעיתים מומלץ לשקול רכישה של פרק התרופות בחברה נוספת.

03

 

 

כמה כסף ניתן לחסוך בכל שנה כתוצאה מהטיפול בכפל ביטוח?

לפי נתוני משרד האוצר, 1.8 מיליון פוליסות כפולות בהן מחזיק הציבור הישראלי, אחראיות על הוצאה מבוזבזת על ביטוחים כפולים בסך 3.6 מיליארד ₪ בשנה. מכאן שבתיק ביטוח משפחתי ממוצע, החיסכון השנתי כתוצאה מביטול הכפילויות יכול לנוע בין 2,000 ל-10,0000 ₪. חשוב להדגיש שטיוב התיק הביטוחי אינו מסתכם באיתור וביטול של פוליסות כפולות. בשנים האחרונות הובילה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מספר רפורמות אשר הוזילו באופן משמעותי את תעריפי הביטוחים ומאפשרות, באמצעות ביצוע ניתוח מקצועי של התיק הביטוחי, טיוב והוזלה של הכיסויים הביטוחיים הקיימים. 

04

 

 

כיצד ניתן לטפל בכפל הביטוחי, לבצע טיוב לכיסויים ולהוזיל את עלויות הביטוחים?

בשלב הראשון, יש לאתר ולרכז את תיק הביטוח שלנו ושל משפחתנו, כלומר, את כל פוליסות הביטוח הפעילות שלנו בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות. בתהליך האיתור, ניתן להסתייע באתר הר הביטוח של משרד האוצר ובאתר המסלקה הפנסיונית, באמצעות הגשת בקשות לקבלת מידע. בשלב השני, יש ​לבצע ניתוח של כלל מרכיבי התיק הביטוחי, לאתר מקרים של כפל ביטוחי וכן כיסויים אותם ניתן לטייב ולהתאים באופן נכון יותר לצרכי המשפחה. בשלב זה חובה להיוועץ ולהסתייע בבעל רישיון לשיווק או ייעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר. בשלב השלישי והאחרון, יש לממש את את השינויים בתיק עליהם החלטנו, באמצעות ביטול נכון של פוליסות כפולות או נחותות ורכישת כיסויים ביטוחיים חדשים. על הרכישה של הפוליסות החדשות להתבצע תוך ביצוע השוואה מקיפה בין כל המוצרים הזמינים בשוק על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים. 

05

 

 

הצטרפו למהפכת הביטוח של רכסים והוזילו בעד 50% את עלויות ביטוחי הבריאות והחיים שלכם

חברת רכסים מתמחה באיתור כספים וביטוחים עבור לקוחותיה ומבצעת עבורם איתור ואיסוף מקיף של הפוליסות המרכיבות את התיק הביטוחי, בצרוף ניתוח נתונים והגשת דו"ח מסקנות המבטיחים טיוב אופטימלי של התיק הביטוחי, עם התחייבות לשיפור תנאי הפוליסה והוזלת עלויות. ​

כתבות בנושא ביטוחי בריאות וחיים

 

bottom of page