top of page

 מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

ברכסים (בית רכסים סוכנות לביטוח בע"מ ולחמי סוכנות לביטוח בע"מ) מתייחסים לשמירת פרטיות המשתמשים באתר והלקוחות כערך עליון ומבינים כי הפרטיות חשובה למבקרים באתר זה. מסמך זה מתאר את מדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע בה אנו נוהגים.

 

איסוף מידע


קיימים סוגי מידע שונים הנאספים על ידי רכסים. מידע כללי, המיועד לצרכי עיבוד סטטיסטי ושיפור השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו ואשר נאסף באופן אנונימי כך שלא ניתן לשייך אותו לזהות של הלקוח. וכן מידע אישי, המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על ידי המבקרים באתר ונועד לצורך התקשרות עם המבקרים שסיפקו אותו באורח שוטף.

 

מידע כללי על המבקרים באתר


רכסים אוספת מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם הם מבקרים באתר, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר, משך הזמן שארך הביקור באתר ומספר הדפים הממוצע שהמבקרים ביקרו. יש להדגיש כי המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי בלבד, כלומר לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהיפך.


המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע ("cookie") "עוגיה". ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של המבקר/משתמש ומאוחסנת בדיסק הקשיח של המבקר/משתמש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי ביקורים חוזרים באתר. למרות שבמקרים מסוימים שולחת רכסים "עוגיות" למחשבי המבקרים, אין אנו יודעים את זהותם או את פרטיהם האישיים של אותם מבקרים, אלא אם אותם מבקרים בחרו לספק את פרטיהם המזהים לרכסים. כאמור, המידע הכללי בנוגע למבקרים באתר נאסף ונאגר לשם שיפור תוכן האתר, שיפור איכותו והשירותים הניתנים באמצעותו.

 

מסירת מידע אישי באמצעות האתר


מידע אישי כגון שם, כתובת, דואר אלקטרוני, פרטי התקשרות, או כל מידע אחר נאסף לאחר שהמבקר התבקש לספקו כדי לקבל שירותים מרכסים, והוא נאסף ונשמר במאגרי החברה. מידע כגון זה נאסף על ידי רכסים אך ורק אם ניתן מרצונו החופשי של המבקר ו/או במקרים בהם הוא נחוץ לשם עריכת הסכם מחייב בין רכסים לבין המבקר. המידע ייאסף וישמר במאגרי החברה גם לצורכי שליחת מידע שיווקי באם המבקר ביקש לקבלו.

 

כל מידע שיימסר על ידי המבקרים באמצעות האתר לרכסים, הן במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר, הן בעת בקשה לקבלת מידע אישי או כללי, הן בהצעות למוצרים ו/או שירותים, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של המבקר באתר ויהווה הסכמה ברורה מצידו של המבקר לבין רכסים או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות הדין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמת המבקר שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008.

 

שימוש במידע


המידע שרכסים אוספת מהמבקרים באתר, בין אם מדובר במידע כללי ובין אם מדובר במידע אישי אודות המבקרים שניתן לרכסים בהסכמה מלאה, מיועד לשיפור השירות וליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת מוצרים או שירותים פיננסיים, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתלונות ותביעות.

 

כמו כן, המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. בנוגע לקבלת מידע שיווקי על מוצרים ושירותים של רכסים וחברות מטעמה, למבקר/לקוח יש אפשרות לבחור בכל עת להסיר את עצמו מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע.

 

ישנם שלושה מקרים בהם רכסים תעביר את המידע האישי שנצבר אודות המבקרים באתר לצד שלישי –

• במקרה שהמבקר יפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם יבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
• אם יתקבל בידי רכסים צו שיפוטי המורה לה למסור לרשות שיפוטית ו/או צד שלישי פרטים על המבקר באתר או המידע אודות המבקר באתר.
• המידע יועבר לרשויות המדינה, שעל-פי הדין רכסים או חברות בשליטתה, מחויבות לשלוח דיווחים.

 

אבטחת מידע

רכסים מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לשם שמירת המידע, מופעלים מערכות ונהלים אשר נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי רכסים. עם זאת, כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה מבקר/לקוח מוסר מידע לרכסים באמצעות רשת האינטרנט, הוא עושה זאת בכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. במידה ולמבקר/לקוח יש סיבה להאמין כי מידע שהועבר הועמד בסכנה או שקיים חשש כזה, באפשרותו לעדכן אותנו באמצעי התקשרות כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו להלן.

 

בשימוש באתר המבקר/לקוח מצהיר שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד רכסים ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת רכסים והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

 

פנייה לרכסים

 

ככל שידוע למבקר/לקוח על מקרה של פגיעה בפרטיות של אדם ו/או במידה והוא מעוניין להסיר את שמו מרשימות התפוצה של החברה, הוא מוזמן ליצור עימנו קשר באמצעות שליחת הודעה לכתובת info@rechasim.co.il.

 

כללי

 

רכסים שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב במועד פרסומם. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר זה. 

 

אנו מודים לכם על תשומת לבכם והבנתכם.

bottom of page