top of page

תנאי שימוש

רכסים (בית רכסים סוכנות לביטוח בע"מ ולחמי סוכנות לביטוח בע"מ) מאפשרות גישה לאתר האינטרנט (להלן – "האתר") ושימוש בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

כללי

השימוש באתר בפועל, לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), מהווה הסכמה חד משמעית ובלתי חוזרת מצד המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן – ללא כל הגבלה או הסתייגות.

אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה.

התקנון מנוסח בלשון זכר יחיד, מטעמי נוחיות הקריאה בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים  וגם ללשון רבים.

כל מקום בתנאים אלה שנאמר רכסים, הכוונה גם לכל החברות שבקבוצת רכסים, לרבות בית רכסים סוכנות לביטוח בע"מ ולחמי סוכנות לביטוח בע"מ וכל העובדים, המנהלים ונושאי המשרה בהן. 

 

הסכמה לתנאי השימוש באתר

 

המשתמש מצהיר כי קרא את תנאי השימוש ותקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

השימוש באתר

 

אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. 

 

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש. רכסים שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רכסים רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות רכסים בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא מתנאי שימוש אלה. רכסים שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

רכסים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפו וזמינותו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

סודיות, פרטיות ומסירת מידע אישי

רכסים עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לשם כך רכסים משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט.

 

יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד רכסים נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

המשתמש מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים באתר נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם, וכי כל מידע אשר יימסר על ידו באמצעות האתר נמסר מרצונו החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידו, לרבות הרישום לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידו להתיר לרכסים ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידו, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לו ולבני משפחתו, על ידי רכסים ובין אם מצד ג' כלשהו עמו תשתף רכסים פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת רכסים עשויים לעניין אותו ואת בני משפחתו.

 

במידה והלקוח אינו מעוניין בדיוור כאמור הינו רשאי להודיע על כך לרכסים בכל עת. כמו כן, הלקוח מאשר ומסכים בזאת, כי רכסים תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה. 

הנתונים שהלקוח ימסור יישמרו במאגר המידע של רכסים. מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אבל בלעדי מסירת המידע רכסים לא תוכל לטפל בפניותיו. 

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של הלקוח, מוצרים ושירותים שרכש, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. רכסים תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה וכן על פי הוראות כל דין. ייתכן שרכסים תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח ופילוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן הרלבנטיים לו. 

רכסים לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם חברות קשורות של רכסים או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות הלקוח באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית, אלא במקרים שלהלן - 

• במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

• בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה לרכסים למסור את פרטי או מידע אודות הלקוח לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט.

• בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין הלקוח לבין רכסים, לרבות בין חברות קשורות ו/או מי מטעמה. 

• בכל מקרה בו לדעת רכסים מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש/הלקוח.

לחץ כאן לראות את מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של רכסים.

 

הגבלת אחריות

רכסים לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם רכסים ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. רכסים אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שרכסים עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. לרכסים ו/או למי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוח יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים. 

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של רכסים בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לרכסים להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מרכסים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה ככל שניתנה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי רכסים.

דין וסמכות שיפוט

 

על תנאי השימוש ותקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

 

bottom of page